Konec anonymních (listinných) akcií, akcie na majitele

Dne 7. května 2013 schválila Poslanecká sněmovna ČR zákon č. 134/2013 Sb. o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, který povede mimo jiné k imobilizaci akcie na majitele (akcie na doručitele) a všichni jejich držitelé budou zaregistrováni u Centrálního depozitáře nebo budou nuceni uložit takové akcie u banky.

Akcie akcionářů, kteří tak neučiní do 1. 1. 2014, budou ze zákona změněny na listinné akcie na jméno.

legalconsulting s.r.o.

 

Společnost legalconsulting s.r.o. ve spolupráci a AK Doubek & Partnerskterá má rozsáhlé zkušenosti s právem obchodních korporací Vám zajistí splnění zákonných požadavků, které vyplývají z nové legislativy v této oblasti.

Akcie na majitele

Akciové společnosti s akciemi na majitele resp. jejich akcionáři mají v zásadě na výběr ze čtyř základních řešení:

1. IMOBILIZOVANÉ AKCIE

Imobilizace listinné akcie na majitele v podstatě znamená, že bude akcie v podobě a formě, kterou má nyní, odevzdána bance, která pro ni zřídí samostatný účet. Díky tomuto účtu bude možné zjistit nejen identitu majitele akcií, ale také související výplatu dividend. Předpokladem takového postupu je sepsání smlouvy o úschově imobilizovaných akcií, změna stanov a zápis do obchodního rejstříku. Při použití tohoto řešení již tedy nebude totožnost akcionáře ani výplata jeho dividend nadále anonymní.

2. ZAKNIHOVÁNÍ AKCIÍ NA MAJITELE

Zaknihování akcií na majitele představuje přeměnu listinných akcií na majitele na zaknihované cenné papíry, které eviduje Centrální depozitář na jednotlivých majetkových účtech v centrální evidenci. Majitel akcie tímto postupem získá místo listinné akcie akcii v elektronické podobě. Předpokladem takového postupu je rozhodnutí společnosti o změně podoby akcií, změna stanov a zápis do obchodního rejstříku. Taktéž při použití tohoto postupu nebude totožnost akcionáře, který je vlastníkem dané akcie na majitele, nadále anonymní, anonymita výplaty dividend s touto akcií souvisejících však zůstane zachována.

3. LISTINÉ AKCIE NA JMÉNO 

Akcionáři, kteří nemají zájem o tzv. imobilizaci cenných papírů, či o jejich zaknihování, a upřednostňují nadále variantu ponechat si listinný cenný papír, mohou jít zákonem předpokládaným postupem přeměny listinné akcie na majitele na listinnou akcii na jméno. V tomto případě dochází ze zákona (ex lege) k 1. 1. 2014 ke změně cenného papíru na majitele na listinné akcie na jméno. Představenstvo akciové společnosti má povinnost uvést stanovy společnosti do souladu se skutečným stavem a podat návrh na zápis změny formy akcie do obchodního rejstříku ve lhůtě nejpozději do 30. června 2014. Akciová společnost je dále povinna dodržet další zákonné požadavky týkající se výměny listinných akcií na majitele za listinné akcie na jméno.

4. ZACHOVÁNÍ ANONYMITY AKCIONÁŘE

Akciové společnosti, resp. jejich akcionáři, kteří mají nadále zájem na zachování anonymity vlastníka akcií, mohou pro držení akcií využít společnosti založené pod jurisdikcí státu, v kterém nadále umožňují zachovávat anonymitu jejich vlastníků (tzv. offshore společnosti), a prostřednictvím těchto společností držet nadále akcie tuzemských akciových společností. V tomto případě může být zachován postup zákonné přeměny listinné akcie na majitele na listinnou akcii na jméno (ad 3) a jako vlastník listinné akcie na jméno bude uvedena offshore společnost, která bude vlastněna původním akcionářem akciové společnosti, který má zájem na zachování své anonymity. Nebo může být po založení takovéto offshore společnosti zvolen postup imobilizace akcií (ad 1), či jejich zaknihování (ad 2).

V případě imobilizace Vám zajistíme otevření účtu u banky poskytující službu imobilizace, a to na jméno nově vzniklé offshore společnosti, a v případě zaknihování akcie u Centrálního depozitáře bude obdobně postupováno tak, že majetkový účet na který budou akcie vloženy, bude zřízen na jméno offshore společnosti. V rámci těchto služeb provedeme i nezbytnou úpravu stanov Vaší akciové společnosti a všechny další potřebné úkony. Takové řešení Vám zajistí i nadále dostatek anonymity i potřebnou snadnou převoditelnost Vašich akcií mimo dosah českých úřadů a mimo evidenci Centrálního depozitáře.

Založení offshore společnosti

Dle našich zkušeností využíváme nejčastěji jurisdikce Sv. Vincenta a Grenadiny (Karibská oblast) právní forma společností IBC (International Business Companies).

 • požadavek pouze na jednoho ředitele společnosti, fyzickou osobu nebo právnickou osobu
 • není zde požadavek na ředitele, který je občanem Sv. Vincenta a Grenadiny, nýbrž ředitelem může být český státní občan případně česká obchodní společnost
 • IBC nepodává žádné roční reporty ani daňová přiznání
 • není zde požadavek na minimální nebo maximální kapitál
 • mohou být vydány akcie registrované, ale rovněž také akcie na majitele
 • nejsou zde žádné formální požadavky na náležitosti valné hromady společnosti IBC
 • IBC je vyňata z daňových povinností
 • náklad na založení společnosti 40.000,- Kč
 • náklad na povinnou úschovu akcií 150 USD
 • platba pravidelného ročního poplatku za správu společnosti 400 USD
 • roční poplatek za úschovu akcií 150 USD
 • administrativní náklady na ověření a zaslání dokumentů cca 300 USD

Novinky

Jsme připraveni vám poskytnout kvalitní a komplexní servis s problematikou týkající se: akcie na majitele, akcie na doručitele. Neváhejte nás kontaktovat, zaručujeme vám osobní přístup.

Akcie na majitele

Spolupracujeme s

Doubek Partners akcie na majitele

Netax, akcie na majitele

Proč vybrat nás

[block id=“1603″]
Kontaktujte nás

Partneři: DOUBEK & PARTNERS, Provozovatel stránek: legal consulting s.r.o.

V případě Vašeho zájmu o zajištění řešení v návaznosti na shora uvedené legislativní změny neváhejte kontaktovat tým našich odborníků a domluvte si nezávaznou osobní schůzku.

Konec roku se rychle blíží a je nezbytné Vámi zvolené řešení realizovat.

Cílem našich služeb je v případě Vašeho zájmu navrhnout optimální individuální řešení s důrazem na zajištění anonymity vlastnictví při zachování maximální kontroly nad Vaším majetkem.